Konsultavtal

 

Vad är ett konsultavtal?

Konsultavtal är för dig som är konsult eller ska anlita en konsult i ett samarbete mellan företag. Konsultavtalet beskriver bland annat vad som ska ingå i ett uppdrag och vilka rättigheter och skyldigheter båda parter har. Det är viktigt att klargöra uppdragets villkor då det inte finns någon enskild lag som säger vad ett konsultavtal eller uppdragsavtal ska innehålla.

Ibland kallas det istället för uppdragsavtal. Konsultavtal och uppdragsavtal är i princip samma sak. Uppdragsavtal kan användas när man menar konsultavtal. När man exempelvis ska anlita en mäklare säger man ofta uppdragsavtal. I många andra situationer talar man om konsultavtal.

Konsultavtal är för dig som är konsult eller ska anlita en konsult.

Vad heter konsult- och uppdragsavtal på engelska?

Konsultavtal kan översättas till consulting agreement eller consultancy agreement. Uppdragsavtal kan refereras till som outsourcing, assignment agreement eller commission agreement lite beroende på vad de ska användas till.

 

Vad ska ett konsultavtal innehålla?

Konsultavtalets utformning och omfattning anpassas utifrån dess syfte. Det kan också se olika ut beroende på om det är uppdragstagaren eller uppdragsgivaren som har tagit fram avtalet. Här är några villkor som är bra att tänka på när du ska skriva ett konsultavtal eller ett uppdragsavtal.

 

Klargör uppdraget

Var noga med att specificera uppdraget och hur samarbetet ska se ut. Vem är ansvarig för vad? Vad får det kosta? Hur länge ska uppdraget pågå? Vad händer om konsulten inte är klar i tid? Är man noggrann här har ni igen det senare när situationer uppstår under uppdragets gång.

 

Rättigheter

När en konsult skapar något (exempelvis skriver kod, tar bilder eller gör en design) kan vissa av rättigheterna tillhöra konsulten. Därför bör den som anlitar en konsult tänka över vilka rättigheter som ska tillhöra bolaget. På samma sätt ska konsulten tänka över vilka rättigheter kunden har - ska t.ex. kunden ha rätt att sälja arbetet vidare?

 

Konkurrensklausul

En konkurrensklausul i ett uppdrags- och konsultavtal kan begränsa konsultens rättigheter att utföra samma arbete hos en konkurrent till beställaren. Det kan vara för att beställaren vill säkra konkurrensmässiga fördelar. Samtidigt får inte konkurrensklausuler innebära att konkurrensen inskränks och begränsar rörligheten på marknaden. Om så är fallet kan konkurrensklausulen vara ogiltig. Därför ska man försöka vara rimlig när man skriver en konkurrensklausul.

För en mäklare kan uppdragsavtalet skrivas med ensamrätt. Det innebär att mäklaren har rätt till provision om fastigheten säljs medan ensamrätten gäller. Det gäller även om mäklaren inte har bidragit till försäljningen. Om ett uppdragsavtal skrivs med ensamrätt kan man dock förvänta att mäklaren är mer engagerad än om uppdragsavtalet skrivs utan ensamrätt.

 

Konsult- och uppdragsavtalens sekretess

Om konsulten ska hantera hemligstämplad eller känslig information bör konsultavtalet kompletteras med sekretessklausuler. Det är vanligt för samarbeten mellan företag. Den beskriver bland annat vad som är känslig information, hur den ska hanteras, av vem och vad som ska ske vid brott mot sekretessen.

Det kan vara bra att inkludera ett vite. Ett vite är en förutbestämd straffavgift som ska betalas om den känsliga informationen kommit ut. Till skillnad från ett skadestånd är det inte samma krav på att bevisa vilken skada som faktiskt har uppstått då vitesbeloppet redan är fastställt.

 

Persondata och GDPR

Om konsulten ska hantera persondata i exempelvis listor över kunder eller medarbetare blir konsulten ett personuppgiftsbiträde. Då kan konsultavtalet kompletteras med ett personuppgiftsbiträdesavtal. Det klargör exempelvis hur konsulten får hantera persondata och vad som ska ske efter att uppdraget är avslutat. Personuppgiftsbiträdesavtalet kan också beskriva huruvida konsulten får använda sig av underkonsulter och vilka dessa är.

 

Konsult- och uppdragsavtalens längd

Det är viktigt att definiera hur länge uppdraget ska gälla och hur det eventuellt kan sägas upp i förtid. Om det inte finns en tidsbegränsning kan motparten hävda att en uppsägning av avtalet är ogrundat och kräva ersättning för den tid som denne hävdar är kvar. Det kan vara svårt att motbevisa om det exempelvis enbart finns en muntlig överenskommelse om avtalets längd. Om ni skriftligen avtalar när uppdraget avslutas kan ni förlänga avtalet när avtalstiden har gått ut om båda parter är nöjda.

 

Vad gäller för uppsägning av konsultavtal?

Uppdragstagare och uppdragsgivare är fria att besluta om hur ett uppdrag ska sägas upp. Avtalet bör ha en begränsad tid som kan förlängas om båda parter önskar det. Men det är också bra att avtala om, hur och när avtalet kan sägas upp i förtid. Exempelvis bör ena parten kunna säga upp avtalet om motparten begår ett väsentligt avtalsbrott. Det är också bra att definiera vad som händer med exempelvis det som har levererats av konsulten om avtalet sägs upp.

 

Konsultavtal eller anställningsavtal?

Det kan vara en fin gräns för när en konsult ska räknas som anställd. I ett samarbete mellan företag är det därför viktigt att avtalet blir tydligt klargjort och att man har koll på vilka lagar och regler som gäller. Det är viktigt då det inte finns någon enskild lag som säger vad ett konsultavtal ska innehålla, till skillnad från om du ska anställa någon.

Om en konsult har få kunder och arbetar en stor del hos kunden kan det framstå som en anställning. Då kan det vara viktigt att man har ett tydligt skrivet konsultavtal. Dessutom är det exempelvis bra om konsulten separerar sin verksamhet från uppdragsgivaren och t.ex. har viss egen utrustning eller sin egen uniform.

Skulle konsulten anses vara en anställd så har det skattemässiga konsekvenser för både kunden och konsulten. Även facket kan ha åsikter om konsulten liknar en anställd. Därför bör båda parter ta reda på vad som gäller enligt lag, och hur konsultavtalet ska utformas.

 

Mall för konsultavtal

Konsult- och uppdragsavtal kan handla om en mängd olika saker. Därmed kan det också se ut på många olika sätt. En avtalsmall ger dig en grund att arbeta utifrån. Här kan du till exempel ladda ner en gratis mall på konsultavtal där utgångsläget är att du ska anlita en konsult. Men mallar är generella och bör därmed anpassas och granskas efter dina behov.

Om du själv ska arbeta som konsult eller ta in fler konsulter framöver kan det vara en bra idé att ta fram en egen mer detaljerad mall för just din verksamhet.

Om du är tveksam på vad du behöver kan du läsa mer om samarbete mellan företag och diskutera saken med en jurist