Allmänna villkor

TryggaAvtal är en internetbaserad tjänst genom vilken du som användare kan få hjälp med att skriva avtal, granska avtal och juridisk rådfrågning (”Tjänsten”). TryggaAvtal har byggt upp ett nätverk av jurister och via Tjänsten får du som användare tillgång till sådana juristers annars obokade tid.

Du som användare får tillgång till Tjänsten antingen genom att du själv skapar ett användarkonto när du börjar använda Tjänsten (”Enskild Användare”) eller genom att din arbetsgivare och TryggaAvtal ingår ett avtal varigenom du bereds tillgång till Tjänsten (”Gruppanvändare”) (Enskild Användare och Gruppanvändare utgör båda ”Användare”).

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) reglerar relationen (i) mellan dig som Användare och de jurister som ingår i TryggaAvtals nätverk och antar uppdrag genom Tjänsten (”Juristen” eller ”Juristerna”) och (ii) mellan dig som Användare och TryggaAvtal Sverige AB, org.nr 559073-0783 (”TryggaAvtal”).

Villkoren (tillsammans med de dokument som det hänvisas till i Villkoren) gäller och är bindande för dig som Användare. Du som Användare måste läsa och godkänna Villkoren innan du använder Tjänsten. Genom att beställa, logga in på eller på annat sätt använda Tjänsten bekräftar du som Användare också att du accepterar Villkoren. Om du som Användare inte accepterar Villkoren får du inte heller beställa, logga in på eller på annat sätt använda Tjänsten.

Användning av Tjänsten

För att kunna använda Tjänsten behöver du som Användare ha tillgång till ett användarkonto (”Ditt Digitala Juristkontor”). Nödvändiga användaruppgifter registreras hos TryggaAvtal antingen av dig själv om du är Enskild Användare eller av din arbetsgivare om du är Gruppanvändare. Oavsett om du är Enskild Användare eller Gruppanvändare, kommer TryggaAvtal att skicka ditt lösenord till din registrerade epost. Lösenordet kan du som Användare ändra när du loggat in på Tjänsten. För mer information om hur du som Användare avslutar din kundrelation med och raderar ditt användarkonto hos TryggaAvtal, se under ”Uppsägning” nedan.

Du kan läsa mer om hur du som Användare kan nyttja Ditt Digitala Juristkontor under ”Ditt Digitala Juristkontor - specifikation” nedan.

Du som Användare förbinder dig att:

 • vara minst 18 år gammal,
 • inte använda Tjänsten för andra ändamål än vad Tjänsten är avsedd för,
 • säkerställa att all information som du uppger vid användande av Tjänsten är fullständig, korrekt, relevant, uppdaterad och återspeglar verkligheten,
 • genast meddela TryggaAvtal om du misstänker att någon annan person fått tillgång till Ditt Digitala Juristkontor, information däri eller dina inloggningsuppgifter,
 • genast uppdatera uppgifter i Ditt Digitala Juristkontor om ändring av tidigare lämnade uppgifter skett (namn, postadress, telefonnummer, epost, i förekommande fall kreditkortsuppgifter, m.m.),
 • utan dröjsmål tillhandahålla TryggaAvtal sådan information och sådana upplysningar som TryggaAvtal begär för att kunna hantera och administrera din beställning eller ditt användarkonto, åtgärda fel eller brister i Tjänsten eller i övrigt kunna tillvarata sina rättigheter under Villkoren,
 • hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar i eller tillägg till Villkoren och genast meddela TryggaAvtal om du inte accepterar sådana ändringar eller tillägg, och
 • inte, inom ramen för Tjänsten, distribuera eller på annat sätt överföra data eller information som (i) du inte har rätt att sprida enligt lag eller avtal, (ii) gör intrång, bidrar till intrång eller uppmanar andra att göra intrång i immateriella rättigheter eller företagshemligheter, (iii) innehåller virus, trojaner, internetmaskar, annan skadlig mjukvara eller skadlig kod, eller som på annat sätt kan skada eller ha negativ effekt på Tjänsten, eller (iv) annars ger upphov till skada eller annan olägenhet för TryggaAvtal eller tredje man.

Juristens roll och ansvar

När en Jurist antar ett uppdrag upplagt av dig som Användare på Tjänsten, uppstår ett separat uppdragsförhållande mellan aktuell Jurist och dig som Användare (”Ärende”). Ett Ärende pågår från och med att aktuell Jurist antar uppdraget via Tjänsten till och med att samma Jurist avslutar Ärendet i Tjänsten.

Juristen är ansvarig för sin rådgivning och sina utlåtanden i ett Ärende. Juristens ansvar för rådgivning och utlåtanden är dock begränsat till ett belopp om högst etthundratusen (100.000) kronor för varje enskilt Ärende. Juristen är under inga omständigheter ansvarig för indirekt skada, följdskada eller liknande skada.

Du som Användare ska alltid vidta rimliga åtgärder för att begränsa din eventuella skada. Juristens ansvar enligt denna bestämmelse ska reduceras med belopp som du som Användare kan erhålla under tecknad försäkring eller annars omfattas av avtal eller skadeslöshetsförbindelse som du ingått eller är förmånstagare till.

Juristerna baserar sin rådgivning och sina utlåtanden på (i) de uppgifter och den information som du som Användare uppger vid användande av Tjänsten, (ii) rådande rättsläge i den jurisdiktion som juristen är verksam inom och (iii) sina yrkeserfarenheter.

Juristens ansvar för korrekt rådgivning och korrekta utlåtanden förutsätter att de uppgifter och den information som du som Användare lämnar vid användning av Tjänsten är korrekt, relevant, uppdaterad och återspeglar verkligheten.

TryggaAvtals roll och ansvar

TryggaAvtal tillhandahåller Tjänsten till dig som Användare i ”befintligt skick” och ”i mån av tillgänglighet”. När du som Användare lägger upp ett uppdrag på Tjänsten blir det tillgängligt för en eller flera av Juristerna.

TryggaAvtal bedriver ingen juridisk rådgivning och har därför inget ansvar för sådan rådgivning eller för andra omständigheter kopplat till uppdragsförhållandet mellan dig som Användare och Jurist.

Tyvärr är det inte möjligt att bygga system som är helt säkra i alla lägen. TryggaAvtal värdesätter din säkerhet högt och gör därför sitt bästa för att trygga din säkerhet. TryggaAvtal garanterar dock inte att Tjänsten kommer att vara felfri eller utan störningar, att fel kommer åtgärdas inom viss tid eller att Tjänsten eller de servrar som krävs för att Tjänsten ska fungera är fria från skadliga komponenter. Tekniska störningar kan förhindra möjligheterna för dig att använda Tjänsten. TryggaAvtal ansvarar inte för tillgängligheten hos Tjänsten, tekniska störningar eller förlust av data.

TryggaAvtal är inte skyldigt att, utom när det följer av tvingande lag, utge ersättning till dig med anledning av fel, brist, dataförlust eller annat avtalsbrott från TryggaAvtals sida.

Om ansvar för TryggaAvtal skulle aktualiseras, är sådant ansvar under alla förhållanden begränsat till ett belopp om högst etthundratusen (100.000) kronor.

TryggaAvtal är under inga omständigheter ansvarigt för indirekt skada, följdskada eller likande skada.

Du som Användare ska alltid vidta rimliga åtgärder för att begränsa din eventuella skada. TryggaAvtals ansvar enligt denna bestämmelse ska reduceras med belopp som du som Användare kan erhålla under tecknad försäkring eller annars omfattas av avtal eller skadeslöshetsförbindelse som du ingått eller är förmånstagare till.

Personuppgifter och cookies

TryggaAvtal behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i vår integritetspolicy, och lagrar cookies i enlighet med vad som anges i vår cookiepolicy. Båda är tillgängliga på Tjänsten.

Uppsägning

TryggaAvtal och du som Användare har, var för sig, rätt att när som helst säga upp kundrelationen mellan dig som Användare och TryggaAvtal. Om du vill säga upp din kundrelation med TryggaAvtal och radera ditt användarkonto ska du maila till info@tryggaavtal.se. Ditt användarkonto raderas inom fjorton (14) kalenderdagar efter att sådant meddelande kommit TryggaAvtal tillhanda.

Om TryggaAvtal bedömer att du missbrukar Tjänsten kan du komma att omedelbart stängas av. Du kommer i så fall att underrättas om att sådan åtgärd vidtagits via den epost som finns registrerad i Ditt Digitala Juristkontor.

TryggaAvtal kan när som helst, utan föregående meddelande, ändra utformningen av Tjänsten och dess funktioner, eller sluta tillhandahålla Tjänsten.

Betalning

Om du är en Enskild Användare, ska engångsbetalningar erläggas i samband med att Ärendet har avslutats av aktuell Jurist och (i) dras från det kreditkort eller betalkort som du som Användare har angivit eller (ii) genom faktura.

Om du är en Gruppanvändare, erläggs betalning för köp genom fakturering enligt särskild överenskommelse med din arbetsgivare. Du som Användare förbinder dig att utan dröjsmål förse fakturamottagaren med sådana uppgifter och sådan information som arbetsgivaren kan komma att kräva för att kunna genomföra betalning av TryggaAvtals faktura.

Eventuella abonnemangsavgifter faktureras och betalas i förskott enligt särskild överenskommelse.

Aktuell faktura skickas ut via epost och ska betalas inom fjorton (14) kalenderdagar från fakturadatum.

Vid försenad betalning äger TryggaAvtal rätt att debitera dröjsmålsränta på förfallna belopp enligt räntelagen, lagstadgad påminnelseavgift och i förekommande fall lagstadgad inkassoavgift. Om du inte har tillräckliga medel för kortbetalning på betalningsdagen, eller om betalning av andra orsaker inte kan genomföras, äger TryggaAvtal rätt att fortsätta debitera dig för förfallna belopp samt att göra nya försök att genomföra betalningen till dess betalning sker. TryggaAvtal kan i sådant fall skicka en faktura via epost i stället för att ta betalt via kort. I avvaktan på full betalning har TryggaAvtal rätt att omedelbart avbryta eller begränsa (”frysa”) din tillgång till Tjänsten till dess att betalning sker. När tillräckliga medel inte finns tillgängliga för att täcka förfallna belopp äger TryggaAvtal även rätt att driva in skulden på annat sätt.

TryggaAvtal kommer inte att återbetala några avgifter som redan har betalats.

Ändringar och tillägg till Villkoren

TryggaAvtal förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i eller tillägg till Villkoren.

Vi rekommenderar att du håller dig själv uppdaterad om ändringar i eller tillägg till Villkoren. Vid varje väsentlig ändring i och/eller tillägg till Villkoren kommer du att få meddelande via epost eller publicering på Tjänsten åtminstone trettio (30) kalenderdagar innan ändringen och/eller tillägget träder i kraft. Vid sådan modifikation/sådant tillägg kan du säga upp överenskommelsen den dag ändringen träder i kraft, på villkor att ändringen inte är uppenbart fördelaktig för dig, och att TryggaAvtal får ditt meddelande om uppsägning i förväg. Om du inte säger upp överenskommelsen enligt vad som stipuleras här ovan så kommer du att anses ha accepterat ändringen/tillägget.

Sekretess

TryggaAvtal förbinder sig att inte för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken TryggaAvtal erhåller från Kunden eller som framkommer vid genomförandet av uppdrag upplagda i Ditt Digitala Juristkontor. Denna förbindelse gäller intill dess att konfidentiell information blivit allmänt känd på annat sätt än genom brott från TryggaAvtal sida mot innehållet i Villkoren.

Med "konfidentiell information" avses i Villkoren varje upplysning - teknisk, kommersiell eller av annan art - oavsett om upplysningen dokumenterats eller icke, med undantag för:

 1. upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från TryggaAvtals sida mot innehållet i Villkoren;
 2. upplysning, som TryggaAvtal kan visa att TryggaAvtal redan kände till innan tillgängliggjordes genom Ditt Digitala Juristkontor; och
 3. upplysning, som TryggaAvtal mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.

Samtliga Jurister som TryggaAvtal samarbetar med har genom avtal med TryggaAvtal förbundit sig att iaktta motsvarande sekretess gentemot Kunden och dennes ärenden som TryggaAvtal enligt Villkoren.

Utveckling av Tjänsten

TryggaAvtal strävar hela tiden efter att utveckla och förbättra sitt tjänsteutbud. Ett viktigt led i detta utvecklingsarbete är den information som finns lagrad i Tjänsten eller Ditt Digitala Juristkontor (såsom uppdragsbeskrivningar, avtalsinnehåll, typ av behov, etc.).

TryggaAvtal äger rätt att använda avidentifierade uppgifter, data, statistik eller annan information i Ditt Digitala Juristkontor eller som annars är lagrat på Tjänsten för att utveckla Tjänsten eller förbättra TryggaAvtals tjänsteutbud. Detta gäller även efter att du som Användare har avslutat din kundrelation med TryggaAvtal och ditt användarkonto har raderats.  

Reklamation

Eventuell reklamation ska ske senast tolv (12) månader efter det att orsaken till reklamationen upptäcktes eller borde ha upptäckts.

Oavsett om grunden för reklamationen kan kopplas till en Jurist eller TryggaAvtal, ska reklamationen skickas till info@tryggaavtal.se inom ovan föreskriven tid.

Immateriella rättigheter

Du som Användare är medveten om att alla rättigheter kopplat till Tjänsten, Ditt Digitala Juristkontor eller i övrigt till TryggaAvtals plattform tillhör TryggaAvtal. Du som Användare åtar dig att inte på ett otillåtet sätt nyttja sådana rättigheter utan TryggaAvtals föregående skriftliga godkännande. TryggaAvtal upplåter, varken direkt eller indirekt, någon licens eller nyttjanderätt till TryggaAvtals immateriella rättigheter, utöver din rätt att som Användare nyttja Tjänsten och Ditt Digitala Juristkontor i enlighet med dessa Villkoren.

Fullständigt avtal

Villkoren tillsammans med vår integritetspolicy och cookiepolicy utgör hela överenskommelsen mellan Användare och TryggaAvtal och ersätter varje tidigare skriftlig eller muntlig överenskommelse beträffande innehållet i dessa överenskommelser. I händelse av motstridigheter mellan Villkoren, integritetspolicy och cookiepolicy, gäller Villkoren före integritetspolicyn och cookiepolicyn samt integritetspolicyn före cookiepolicyn.

Force majeure

TryggaAvtal har inget skadeståndsansvar gentemot dig som Användare för brist på prestation eller otillgänglighet för eller fel på Tjänsten, eller fördröjning i att efterleva Villkoren där sådan brist på prestation eller otillgänglighet eller sådant fel orsakas av något som skäligen är bortom TryggaAvtals kontroll.

Behörig domstol och tillämplig lagstiftning

Villkoren och eventuell tvist eller krav som uppkommer ur eller i samband med deras innehåll eller skapande (inklusive icke-kontraktsmässiga tvister eller krav) ska lyda under och tolkas i enlighet med svensk lag.

Om en tvist uppstår mellan TryggaAvtal och användaren ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om parterna inte kan enas, kan tvisten avgöras allmän domstol, med Malmö tingsrätt som första instans.

Kontaktuppgifter

Om du undrar över något eller vill ställa frågor beträffande Tjänsten eller Ditt Digitala Juristkontor, vänligen kontakta info@tryggaavtal.se.

Villkoren börjar gälla från och med 25 maj 2018 och ersätter tidigare villkor, överenskommelser och avtal.

Ditt Digitala Juristkontor - specifikation

I Ditt Digitala Juristkontor kan du som Användare få hjälp med att skriva avtal, granska avtal och juridisk rådfrågning.

Skriva avtal

Tryck på ”Beställ Nytt”. Du beskriver kort ditt behov. En Jurist tar kontakt med dig för att diskutera behovet och avtalsinnehållet närmare. Därefter får du ett fastpriserbjudande. Erbjudandet är bindande för Juristen i maximalt trettio (30) kalenderdagar. Om du accepterar erbjudandet, skriver aktuell Jurist avtalet och laddar upp det i Ditt Digitala Juristkontor. Om du har kommentarer på eller frågor kring det uppladdade avtalet, tryck på ”Jag vill att juristen ringer mig”-knappen så kontaktar aktuell Jurist dig.

Om aktuell Jurist skulle bli sjuk eller få annat akut förhinder, kommer TryggaAvtal att informera dig. Vi kan då komma överens om att koppla in en ny jurist eller att skjuta på leveransen. Om vi kopplar in en ny jurist är denne inte bunden av tidigare Jurists erbjudande.

Granska avtal

Tryck på ”Beställ Granskning”. Beskriv kort nödvändig bakgrund och uppdragets omfattning.

Juristen gör en vägledande bedömning (sanity check) av den juridiska risken i de handlingar som omfattas av granskningsuppdraget. För detta faktureras du ett fast pris per sida enligt gällande taxa eller särskild överenskommelse. Juristens bedömning av den juridiska risken i genomgångna handlingar indikeras i en trafikljusrapport i tre olika nivåer – grönt, gult och rött (varav rött är den högsta risknivån och grönt den lägsta) tillsammans med ett par kortfattade kommentarer. Kommentarerna utgör ingen fullständig redogörelse över samtliga risker, brister eller anmärkning på aktuellt avtal, utan en sammanfattning av de enligt Juristens uppfattning viktigaste avvikelserna.

Trafikljusrapporten finns i Ditt Digitala Juristkontor inom sjuttiotvå (72) timmar från tidpunkten då du som Användare beställde granskningen.

Vid risknivå gult och rött rekommenderas en diskussion med aktuell Juristen om hur riskernas omfattning, konsekvenser och hur riskerna kan hanteras.

Vid risknivå gult och rött skickar också Juristen ett fastpriserbjudande på revidering av de brister i avtalet som framgår av erbjudandets uppdragsbeskrivning. Juristen är bunden av sådant erbjudande i maximalt trettio (30) kalenderdagar.

Genomgången och riskindikationen omfattar inga fakta eller omständigheter än (i) sådana som du som Användare uppger vid användande av Tjänsten, (ii) rådande rättsläge i den jurisdiktion som aktuell Jurist är verksam inom och (iii) aktuell Jurists yrkeserfarenheter

Om aktuell Jurist skulle bli sjuk eller få annat akut förhinder, kommer TryggaAvtal att informera dig. Vi kan då komma överens om att koppla in en ny jurist eller att skjuta på leveransen. Om vi kopplar in en ny jurist är denne inte bunden av tidigare Jurists erbjudande.

Fråga jurist

Tryck på ”Rådfråga Jurist”. Skriv din fråga. Inom sjuttio (72) timmar får du ett skriftligt svar på din fråga. Detta skriftliga svar är kostnadsfritt för dig som Användare. Om du vill ha fördjupad rådgivning kring din fråga eller Juristens svar, tryck på ”Jag vill att juristen ringer mig”-knappen så kontaktar aktuell Jurist dig. Om aktuell Jurist baserat på din fråga identifierar ett behov, har Juristen möjlighet att skicka ett fastpriserbjudande.