Allmänna villkor

1. Vilka är TryggaAvtal?

Välkommen till TryggaAvtal! Vi är glada att du är här.

Dessa allmänna villkor ("Villkoren") gäller för alla (individuellt "Kunden", tillsammans "Kunderna") som använder Tjänsterna (enligt definition nedan). TryggaAvtals plattform ägs, drivs och administreras av TryggaAvtal Sverige AB (559073-0783), Husargatan 8, 211 28 Malmö, info@tryggaavtal.se (”TryggaAvtal”).

Genom TryggaAvtal kan Kunderna komma i kontakt med jurister som TryggaAvtal samarbetar med (individuellt ”Jurist” eller "Juristen", tillsammans ”Juristerna”). Alla Juristerna är noga kvalitetssäkrade av TryggaAvtal.

TryggaAvtals tjänster innefattar dels Digitala Juristkontoret, dels "Husjurist" (var för sig "Tjänsten", tillsammans "Tjänsterna"). Genom Digitala Juristkontoret får Kunderna tillgång till Juristernas annars obokade tid. Genom tjänsten "Husjurist" får respektive Kund mot en abonnemangsavgift en kontaktperson hos TryggaAvtal som Kunden fritt kan ringa och diskutera juridiska frågor med. I den mån frågeställningen kräver specialiserad kunskap och erfarenhet, kopplar Husjuristen ihop Kunden med lämplig jurist i TryggaAvtals juristnätverk.

Juristerna tillhandahåller juridiska tjänster och rådgivning (inklusive avtal) (”Rådgivning”) på ett sätt och till ett pris som anpassats efter ny- och småföretagare. TryggaAvtals mål är att alla företagare ska ha tillgång till Rådgivning av hög kvalitet.

TryggaAvtals plattform innehåller en guide med information av allmän karaktär ("Guiden"). Syftet med Guiden är att identifiera vilka vanliga avtal som Kunden är i behov av för att trygga sin verksamhet samt att tillhandahålla matnyttig information om sådana avtal.

Kunden godkänner Villkoren genom att använda någon av Tjänsterna. Samtycker Kunden inte till Villkoren får Kunden inte heller använda Tjänsterna.

2. Vad gäller för Juristerna?

Juristerna är självständiga näringsidkare och är inte anställda av TryggaAvtal.

Juristerna står för all Rådgivning. Respektive Jurist ansvarar för att sådan Rådgivning i alla avseenden är korrekt och ändamålsenlig. TryggaAvtal bedriver som utgångspunkt ingen Rådgivning. I den mån Tjänsten "Husjurist" räknas som juridisk rådgivning, ska punkten 4 nedan tillämpas.

Alla Juristerna uppfyller TryggaAvtals kriterier.

3. Köp av Rådgivning

TryggaAvtal förmedlar Kundens behov till en Jurist. Mellan Juristen och Kunden uppstår ett separat uppdragsförhållande. Reklamation, frågor eller problem som uppkommer med anledning av uppdragsförhållandet eller Rådgivning ska riktas direkt till Juristen och inte till TryggaAvtal.

När det gäller framtagande av avtal, arbetar Juristerna enligt den särskilda process som TryggaAvtal tagit fram. Detta innebär att Kunden via telefon har rätt till personliga uppstarts- och uppföljningssamtal med Juristen. Vid sådana samtal ska Juristen svara på Kundens frågor och diskutera viktiga juridiska frågeställningar med Kunden. Det är viktigt att Kunden gått igenom och med övriga avtalsparter diskuterat de handlingar har skickats till Kunden innan respektive möte med Juristen.

4. Begränsning av TryggaAvtals ansvar

TryggaAvtal bedriver som utgångspunkt ingen Rådgivning och har därför inget ansvar för Rådgivning eller för andra omständigheter kopplat till uppdragsförhållandet mellan Kunden och Juristen.

Plattformen (inklusive Guiden) innehåller allmän information rörande juridik och avtal som är tillgänglig för Kunderna. All information är alltid av allmän karaktär och ersätter inte personlig rådgivning i ett enskilt fall. Kunden ska således först ha diskutera informationen med en jurist innan Kunden kan förlita sig på innehållet. Inga anspråk eller krav kan därför riktas mot TryggaAvtal med anledning av sådan information.

Utgångspunkten är att TryggaAvtal inte bedriver juridisk rådgivning. De uttalanden som "Husjuristen" gör i förhållande till Kunden om ett visst förhållande sker endast upplysningsvis baserat på den allmänna kunskap som "Husjuristen" besitter. I den mån Tjänsten "Husjurist" räknas som juridisk rådgivning, ska TryggaAvtals ansvar aldrig innefatta annan skada än direkt skada och TryggaAvtals totala ansvar för sådan rådgivning begränsas till 1.000.000 kronor. Ingen annan part än den aktuella Kunden kan rikta några anspråk mot TryggaAvtal med anledning av uttalanden som gjorts av "Husjuristen". Husjuristen har under inga omständigheter något personligt ansvar i förhållande till Kunderna.

Om inte TryggaAvtal agerat grovt oaktsamt, är TryggaAvtal inte ansvarigt för direkt skada som uppkommer på grund av att Kunden inte kan använda Digitala Juristkontoret på avsett sätt på grund av driftsavbrott, annan störning eller nödvändigt underhållsarbete. Annan direkt skada som drabbar Kunden ersätts inte av TryggaAvtal om bolaget agerat med normal aktsamhet.

TryggaAvtal är inte under någon omständighet ansvarigt för indirekt skada.

Tyvärr är det inte möjligt att bygga system som är helt säkra i alla lägen. TryggaAvtal värdesätter Kundens säkerhet högt och gör därför sitt bästa för att trygga Kundens säkerhet. TryggaAvtal tar dock inget ansvar för skada eller förlust av data som uppstår på grund av intrång, stöld och/eller missbruk av en tredje part.

5. Immateriella rättigheter

Besökaren är medveten om att alla rättigheter till exempelvis texter på Plattformen och i Guiden tillhör TryggaAvtal. Besökaren åtar sig att inte använda eller nyttja dessa utan TryggaAvtals skriftliga godkännande. TryggaAvtal upplåter, varken direkt eller indirekt, någon licens eller nyttjanderätt till de texter och övrigt innehåll som finns på Plattformen och i Guiden.

6. Personuppgifter

För TryggaAvtal är det viktigt att värna om Kundens personliga integritet. TryggaAvtal samlar in information på följande sätt:

Automatiskt när Besökarna använder Plattformen

Kunden kan använda TryggaAvtals plattform utan att registrera ett konto. Den information som TryggaAvtal samlar in (genom kakor och Google Analytics) och sparar under sådan användning av plattformen och Guiden kan inte knytas till en viss person.

När Kunden avslutat Guiden kan Kunden få resultat av Guiden och fördjupande information skickat till sig genom att registrera sin e-post. Genom att göra detta accepterar Kunden att TryggaAvtal skickar ut relevant information (även av juridisk karaktär) och marknadsför TryggaAvtals tjänster och produkter.

Genom att Köparen registrerar information

I samband med att Kunden via TryggaAvtals hemsida, Facebook eller andra kanaler önskar komma i kontakt med TryggaAvtal eller en Jurist samlar TryggaAvtal in uppgifter som Kundens namn, e-post, telefonnummer, IP-nummer, Kundens behov etc. Sådana uppgifter behandlas av TryggaAvtal i enlighet med Villkoren och sparas på ett strukturerat och sökbart sätt i en databas.

Kunden godkänner att TryggaAvtal behandlar personuppgifter främst i syfte att (i) utföra och administrera Kundens beställning av Rådgivning, (ii) skicka ut relevant information (även av juridisk karaktär) och marknadsföra TryggaAvtal samt TryggaAvtals och Juristernas tjänster och produkter och (iii) uppfylla andra skyldigheter enligt lag, förordning eller interna föreskrifter.

Kunden har rätt att en gång om året begära gratis registerutdrag för att kunna kontrollera vilka uppgifter som TryggaAvtal har registrerat om Kunden. Kunden har även rätt att begära korrigering, radering eller blockering av personuppgifter som är felaktiga. Sådan begäran ska skickas till info@tryggaavtal.se.

TryggaAvtal Sverige AB (559073-0783), är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Tjänsterna.

7. Delning av information till tredje part

Förutom vad som framgår av Villkoren, har inte TryggaAvtal för avsikt att använda eller dela information som på något sätt missgynnar Besökarna. TryggaAvtal avser vidare inte att dela uppgifter om Besökarna med en tredje part som enligt TryggaAvtals uppfattning inte avser att värna om sådana Besökare.

Vid lagbrott eller misstanke om sådant brott delas information i den mån det främjar beivrandet av sådana brott.

För att TryggaAvtal ska kunna utföra sina åtagande under Villkoren och förmedla uppdrag från Köparen till Jurist, godkänner Köparen att TryggaAvtal vidarebefordrar Köparens personuppgifter (namn, telefonnummer och epost) till den Jurist som ska utföra aktuell Rådgivning.

TryggaAvtal har vidare rätt att lämna ut information om Köparen till myndigheter samt IT-leverantörer och andra avtalsparter till TryggaAvtal som kan komma att behandla personuppgifter för TryggaAvtals räkning. Köparen samtycker till att personuppgifter kan komma att behandlas och överföras till ett land utanför EU/EES-området.

Vid en försäljning av hela eller delar av TryggaAvtal eller dess verksamhet kan information om Besökarna och Köparna komma att lämnas ut till en köpare, rådgivare eller annan inblandad i processen.

8. Ändring av Villkoren

TryggaAvtal har rätt att ändra och uppdatera Villkoren och kommer då att skicka de uppdaterade Villkoren via epost eller lägga ut dem på Plattformen. Därefter tar det trettio (30) dagar innan de uppdaterade villkoren börjar gälla. Genom att använda tjänsten godkänner Besökaren ändringarna.

9. Synpunkter och feedback

TryggaAvtal tycker att det är viktigt att Besökaren och Köparen är nöjd med Juristen, Plattformen och TryggaAvtal. TryggaAvtal (info@tryggaavtal.se) uppskattar därför all feedback. TryggaAvtal har kontinuerliga uppföljningssamtal med Juristerna.

10. Om du har klagomål

Villkoren regleras av svensk lag.

TryggaAvtal strävar hela tiden efter att bli bättre och tar därför alla klagomål på stort allvar. Om Besökaren eller Köparen har några klagomål ombeds hen att först att kontakta TryggaAvtal så att en lösning kan diskuteras. Om Besökaren eller Köparen fortfarande inte är nöjd, rekommenderar TryggaAvtal Besökaren eller Köparen att kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se). TryggaAvtal följer alltid Allmänna Reklamationsnämndens uttalanden. Om Besökaren eller Köparen fortfarande inte är nöjd kan hen vända sig till allmän domstol.