Integritetspolicy

1. INLEDNING

Denna integritetspolicy förklarar hur TryggaAvtal Sverige AB, org.nr 559073-0783 (”TryggaAvtal”) hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som (i) besöker TryggaAvtals webbplats (www.tryggaavtal.se) (”Webbplatsen”) eller TryggaAvtals plattformar i sociala medier eller (ii) på annat sätt nyttjar TryggaAvtals plattform eller någon av de tjänster som TryggaAvtal tillhandahåller.

TryggaAvtal är en internetbaserad tjänst genom vilken du som användare kan få hjälp med skriva avtal, granska avtal och juridisk rådfrågning (”Tjänsten”). För att kunna använda Tjänsten behöver du ha tillgång till ett personligt digitalt juristkontor (”Ditt Digitala Juristkontor”). Detta skapas antingen automatiskt när du använder tjänsten första gången eller av TryggaAvtal efter att din arbetsgivare och TryggaAvtal ingått ett avtal genom vilket du ska beredas tillgång till Tjänsten.

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftningen (GDPR).

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss på info@tryggaavtal.se alternativt 010-177 10 77.

2. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t.ex. namn, postadress, epost, telefonnummer, kontokortsinformation, IP-adress och köphistorik.

3. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig relevanta upplevelser, tjänster och erbjudanden.

3.1 När du köper tjänster via TryggaAvtals plattform

När du köper tjänster via TryggaAvtals plattform, hanterar vi följande uppgifter som du själv eller din arbetsgivare lämnar till oss:

 • ditt namn, din epost, ditt telefonnummer och uppgifter som du själv väljer att spara i Ditt Digitala Juristkontor eller annars på Tjänsten,
 • uppgifter om ditt inloggningskonto, t.ex. användarnamn,
 • uppgifter om din användar- och köphistorik, t.ex. senaste inloggningar, aktivitet och uppladdad information (t.ex. avtal och behovsbeskrivning) i Ditt Digitala Juristkontor,
 • fakturerings- och betalkortsinformation, och
 • uppgifter om betalning och betalningshistorik.

Om du använder Tjänsten i egenskap av enskild näringsidkare, kommer vi att inhämta och hantera ditt personnummer och adress från offentliga register.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • identifiera dig som användare av Tjänsten och administrera Ditt Digitala Juristkontor och din kundrelation med TryggaAvtal,
 • ta betalt för dina köp,
 • för att upptäcka och förhindra bedrägerier i samband med kortbetalning,
 • hantera och leverera det du har köpt i enlighet med TryggaAvtals allmänna villkor, t.ex. genom att utföra och leverera det du har beställt via Tjänsten,
 • meddela dig (via epost) när det finns ny information i Ditt Digitala Juristkontor, t.ex. erbjudande och leverans från jurist,
 • meddela dig (via SMS, epost eller liknande elektronisk kommunikation) om förändringar i det du har beställt via Tjänsten, t.ex. försenade leverans eller annat hinder,
 • marknadsföra våra tjänster och produkter samt ta fram och informera dig om såväl generella som personligt anpassade erbjudanden, kampanjer, nyhetsbrev och förmåner från TryggaAvtal eller våra samarbetspartners, t.ex. via SMS och epost,
 • sammanställa statistik över dina köp i syfte att kunna fakturera din arbetsgivare i de fall där du inte är mottagare av faktura,
 • ta fram statistik och genomföra analyser i syfte att förbättra våra tjänster och erbjudanden, däribland långsiktig analys för att fånga trender över tid,
 • tillhandahålla, underhålla, testa, förbättra och utveckla våra tjänster och den tekniska plattform som används för att tillhandahålla dessa, och
 • säkerställa säkerheten för våra tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller Tjänsten, identifierar dig som användare av Tjänsten och administrerar Ditt Digitala Juristkontor och din kundrelation med TryggaAvtal, tar betalt för dina köp, hanterar och levererar dina köp, meddela dig när det finns ny information i Ditt Digitala Juristkontor, meddela dig om förändringar i det du köpt via Tjänsten och sammanställa statistik över dina köp i syfte att kunna fakturera din arbetsgivare.

Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för att upptäcka och förhindra bedrägerier i samband med kortbetalning, marknadsföra våra tjänster, ta fram statistik och genomföra analyser, utveckla, underhålla, testa, förbättra och utveckla våra tjänster och övriga plattformar och säkerställa säkerhet och förhindra otillåten användning av våra tjänster.

Lagringstid: Vi sparar uppgifter om dig upp till tolv (12) månader efter det att din kundrelation med TryggaAvtal har avslutats och ditt användarkonto har raderats, bland annat som underlag för eventuella reklamationer och ej genomförda betalningar. Din köphistorik sparas i upp till sju (7) år för vårt berättigade intresse att analysera trender över tid. För det fall du avslutar din relation med TryggaAvtal anonymiserar vi köphistoriken.

3.2 När du kommunicerar med oss

Du kan välja att kommunicera med TryggaAvtal på många olika sätt, t.ex. via sociala medier eller via samtal och epost med vår kundtjänst.

När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex:

 • namn, epost och telefonnummer, och
 • information om din synpunkt, fråga eller ärende.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • besvara frågor och hantera ditt ärende, t.ex. avhjälpa fel och hantera klagomål, synpunkter och frågor,
 • följa upp dina klagomål, synpunkter och frågor samt förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via vår webbplats eller Tjänsten.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att besvara frågor och hantera ditt ärende och intresse att följa upp dina klagomål, synpunkter och frågor samt förbättra våra tjänster

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i upp till tolv (12) månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss.

3.3 När du deltar i marknadsaktiviteter eller kundundersökningar

I samband med marknadsaktiviteter (föreläsningar, tävlingar, kampanjer, etc.) eller i samband med kundundersökningar (enkäter och intervjuer per telefon, per epost eller via Tjänsten) hanterar vi de uppgifter som du lämnar till oss, inklusive namn och kontaktuppgifter.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • administrera marknadsaktiviteter eller kundundersökningar, inklusive att återkoppla till dig, och
 • informera om och erbjuda dig nya marknadsaktiviteter och kundundersökningar.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse som beskrivits ovan. Om vår behandling kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan behandlingen påbörjas.

Lagringstid: Vi sparar som utgångspunkt dina personuppgifter i en (1) månad efter avslutad aktivitet.

3.4 När vi har en skyldighet enligt lag

Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet eller vid begäran från myndighet.

Rättslig grund: När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet.

4. HUR LÄNGE VI SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Läs mer om hur länge vi sparar dina uppgifter ovan under respektive avsnitt i kapitel 3.

5. TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?

TryggaAvtal säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • leverantörer, både inom och utanför EU/EES, som t.ex. tillhandahåller IT-tjänster, hanterar kundserviceärenden eller utför betalningsförmedling (t.ex. Fortnox för fakturering och Stripe för kortbetalningar) och kreditupplysningar för TryggaAvtals räkning,
 • till företaget vi har ett avtal med (oftast din arbetsgivare),
 • jurist i TryggaAvtals nätverk i den mån sådana uppgifter krävs för att kunna utföra tjänster som beställts av dig via Tjänsten, och
 • andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

Mottagare som hanterar personuppgifter för TryggaAvtals räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. Om vi använder leverantörer som hanterar dina personuppgifter för vår räkning utanför EU/EES, vidtar vi särskilda skyddsåtgärder, t.ex. ingår avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

6. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete. Vi loggar dessutom händelser i våra IT system och arkiverar data när dina personuppgifter måste lagras en längre period (t.ex. enligt bokföringslagen).

7. OM COOKIES

När du besöker vår webbplats kan vi också samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies. Läs mer om hur vi använder cookies.

8. DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i punkten 1 ovan.

 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas 
 • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna
 • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas
 • Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se i punkten 1 ovan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

9. HUR DU MOTSÄTTER DIG ELEKTRONISK DIREKTMARKNADSFÖRING

TryggaAvtal kan komma att använda din epost eller mobilnummer för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi använder din epost eller mobilnummer för direktmarknadsföring är du välkommen höra av dig så inför vi en så kallad reklamspärr för dina uppgifter. Kontakta oss i så fall via kontaktuppgifterna i punkten 1 ovan.

10. UPPDATERINGAR AV INFORMATIONSTEXTEN

Denna informationstext uppdaterades senast den 25 maj 2018 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer vi meddela dig senast trettio (30) kalenderdagar innan ändringen träder i kraft genom epost, SMS, genom Tjänsten eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.